Chci voucher 1+1
Skip to content

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
znění s platností pro účastníky „VIP Gala Dinner Czech Mussel Week“
(dále jen „Zásady“)
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tento dokument představuje speciální zásady ochrany osobních údajů, které se uplatní pouze
pro účastníky tzv. „VIP Gala Dinner Czech Mussel Week“ (dále jen „Událost“). V rámci
elektronické registrace na Událost budou účastníci vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů v níže uvedeném rozsahu.
1.2 Tento dokument nemá vliv na obecné zásady zpracování osobních údajů, které jsou dostupné
na stránce czechmusselweek.cz (zde: https://czechmusselweek.cz/gdpr/). Stanoví-li však
tento dokument odchylnou úpravu, použije se pro účastníky Události přednostně znění uvedené
níže.
1.3 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HOPI CEE FISH HUB s.r.o., IČO: 066 17 883, se
sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 40659 (dále
jen: „Správce“).
1.4 Kontaktní údaje Správce jsou:
HOPI CEE FISH HUB s.r.o.
adresa: Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
e-mail: lfeuvre@hopifishhub.eu
1.5 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1 Správce zpracovává následující osobní údaje, které jste mu poskytl/a, a dále osobní údaje,
které získal z jiných zdrojů:
 jméno a příjmení
 e-mailová adresa
 poštovní adresa
 telefonní číslo
 název firmy
2.2 Správce dále zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro uspořádání
události, jakož i pro zasílání případných obchodních sdělení.
3. DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Důvodem pro zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností v rámci Vaší účasti na
Události. Jde-li o zasílání obchodních sdělení a newsletterů, je důvodem pro zpracování Váš
souhlas se zpracováním, který nám udělíte odsouhlasením Zásad.
3.2 Účelem zpracování osobních údajů je uspořádání Události a zajištění jejího průběhu v nejvyšším
standardu očekávání účastníků, jakož i zasílání obchodních sdělení a činění dalších
marketingových aktivit.
3.3 Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.
4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1 Správce uchovává osobní údaje
 pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. po dobu trvání
smlouvy a trvání práv z vadného plnění nebo jiných potenciálních nároků,
 je-li důvodem zpracování Váš souhlas, pouze po dobu, než je souhlas odvolán, nebo do
doby, než pomine účel (zasílání obchodních sdělení).
4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
 podílející se na uspořádání Události,
 zajišťující marketingové a jiné externě dodávané služby,
 partneři Události, jejichž seznam naleznete na stránkách czechmusselweek.cz.
5.2 Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci. Případnými příjemci osobních údajů ve třetích zemích však mohou být
poskytovatelé targeted advertisingu. To znamená, že při poskytování služeb používáme některé
subdodavatele, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, které jste námi poskytli. Tyto
firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku
či zneužití osobních údajů.
6. VAŠE PRÁVA
6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR,
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 právo odvolat souhlas písemně nebo elektronicky.
6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
6.3 Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Správce pro provoz webových stránek
tzv. cookies – datové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači
návštěvníka webových stránek. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies
v nastavení prohlížeče.
7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě,
7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a případní
příjemci osobních údajů dle tohoto dokumentu.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Udělením souhlasu při registraci na Události prohlašujete, že souhlasíte se Zásadami.
8.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách.