Chci voucher 1+1
Skip to content

Obchodní podmínky

Smlouva o marketingové spolupráci

uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) mezi

Jméno společnosti
IČO: 123456
DIČ: CZ0123456
se sídlem: adresa
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxxxxx soudem v xxxxx, oddíl BXXXVI, vložka xxxx (dále jen „Partner“)

a

HOPI CEE FISH HUB s.r.o.
IČO: 06617883
DIČ: CZ06617883
se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40659
(dále jen „HOPI CEE FISH HUB“)

(Partner a HOPI CEE FISH HUB dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „Smluvní strana“)

 

Preambule

 HOPI CEE FISH HUB podniká v oblasti logistiky a zpracování čerstvých ryb a mořských plodů v regionu střední a východní Evropy.

 • Za účelem podpory trendu růstu spotřeby ryb a mořských plodů HOPI CEE FISH HUB zamýšlí v období od 14. června do 16. června 2024 v Praze a okolí uspořádat 1.vlnu gastronomického festivalu zaměřeného na konzumaci a přípravu holandského matjese pod názvem Matjes Days (dále jen „MD1“).
 • Partner je provozovatelem restaurace jméno a adresa provozovny, ve které nabízí, případně během MD1 má zájem nabízet, pokrmy připravené z matjesů (dále jen „Restaurace“).
 • Partner má zájem spolupracovat s HOPI CEE FISH HUB při pořádání MD1 a zapojit Restauraci do účasti na MD1.
 • Smluvní strany mají zájem touto Smlouvou si sjednat podmínky účasti Restaurace na MD1 a jednotlivá plnění, která si Smluvní strany při pořádání MD1 vzájemně poskytnou.

 

 1. Předmět smlouvy
 • Předmětem této Smlouvy je vzájemná marketingová spolupráce Smluvních stran v rámci MD1 za účelem šíření povědomí spotřebitelů o konzumaci holandských matjesů.
 • Tato Smlouva stanovuje vzájemná práva a povinnosti obou Smluvních stran v rámci pořádání MD1.

 

 1. Postup před uzavřením smlouvy a Registrace Restaurace k účasti na MD1
 • Za účelem registrace Restaurace k účasti na MD1 Partner před uzavřením této Smlouvy vyplnil registrační formulář zpřístupněný na internetových stránkách MD1 http://matjesdays.cz/ (dále jen „Web MD“). Prostřednictvím registračního formuláře Partner společnosti HOPI CEE FISH HUB sdělil identifikační a kontaktní údaje Partnera a Restaurace a provedl výběr velkoobchodu, který bude Restauraci v průběhu doby trvání MD1 zavážet zbožím.
 • Text této Smlouvy byl Partnerovi zpřístupněn po vyplnění a odeslání registračního formuláře společně s výzvou k úhradě poplatku za účast Restaurace na MD1. Souhlas s návrhem této Smlouvy Partner potvrdí provedením úhrady poplatku a podpisem této Smlouvy.
 • HOPI CEE FISH HUB je povinna po obdržení úhrady poplatku za účast Restaurace na MD1 zařadit Restauraci do seznamu restaurací účastnících se MD1 na Webu MD.

 

 1. Poplatek za účast Restaurace na MD1
 • Za umožnění účasti Restaurace na MD1 je Partner povinen společnosti HOPI CEE FISH HUB uhradit poplatek ve výši xxxxKč (xxxxxxkorunčeských). Výše poplatku bude navýšena o daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle příslušných právních předpisů.
 • Partner je povinen poplatek za účast Restaurace na MD1 uhradit platební kartou v sekci Webu MD pro zúčastněné restaurace. Partner je povinen platbu provést neprodleně, nejpozději však následující pracovní den po potvrzení účasti Restaurace na MD1. HOPI CEE FISH HUB Partnerovi vystaví daňový doklad na poplatek po přijetí úhrady poplatku.
 • V případě, že Partner neprovede úhradu poplatku v souladu s předchozím odstavcem, je HOPI CEE FISH HUB oprávněna zpětně účast Restaurace na MD1 odmítnout.

 

 1. Povinnosti HOPI CEE FISH HUB
 • HOPI CEE FISH HUB je povinna Restauraci poskytnout marketingový starter pack, jehož kupní cena včetně DPH je zahrnuta v ceně poplatku dle 1 sestávající z:
 1. 1 kus nálepky MD na dveře hlavního vstupu do Restaurace;
 2. 7 kusů plakát MD vel. A3
 • 2 kusy plakát MD vel. A1
 • HOPI CEE FISH HUB je povinna marketingový starter pack podle předchozího odstavce doručit na adresu Restaurace, případně na jinou adresu, kterou jí Partner sdělí v dostatečném předstihu.
 • HOPI CEE FISH HUB je povinna zajistit propagaci Restaurace na Webu MD formou umístění loga Restaurace a aktivního odkazu na internetové stránky Restaurace. Partner je povinen dle pokynu správce Webu MD předložit své logo buďto ve vektorovém nebo bitmapovém formátu. Propagaci podle tohoto odstavce je HOPI CEE FISH HUB povinna zajišťovat nejméně v období od přijetí úhrady poplatku za účast Restaurace na MD1 do 24. května 2024.
 • Za účelem možnosti získat nové zákazníky pro Restauraci je HOPI CEE FISH HUB povinna zajistit (i) systém poukázek na 1+1 pokrm / pivo zdarma (viz. dále) během MD1, přičemž HOPI CEE FISH HUB je povinna akceptovat veškeré vouchery, které Partner HOPI CEE FISH HUB předloží k proplacení.
 • HOPI CEE FISH HUB je dále povinna zajistit marketingovou kampaň pro MD1, a to prostřednictvím reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, reklamních kampaní na sociálních sítí, tzv. out-of-home reklamních kampaní a zapojení influencerů. Hodnota marketingové kampaně bude činit nejméně 1 500 000 Kč, přičemž Partner může požádat HOPI CEE FISH HUB nejdříve 28.6 a nejpozději 12.7. o doložení skutečnosti, že HOPI CEE FISH HUB vynaložilo prostředky dle 5.

 

 1. Systém poukázek na slevu z ceny vybraného pokrmu během MD1
 • HOPI CEE FISH HUB zajistí pro zákazníky možnost na Webu MD vygenerovat poukázku na akci 1+1 porce zdarma, nebo 1+1 pivo zdarma, dle výběru Restaurace během registrace. Tzn, že k vybraným pokrmům připravovaných z holandských matjesů podávaných v Restauraci v minimálním množství 1ks dostane zákazník další takový pokrm zdarma (dále jen „Voucher 1+1“) nebo 1 pivo běžně dostupné v Restauraci zdarma. Partnerem navrhnutá cena příslušného vybraného pokrmu podléhá odsouhlasení ze strany HOPI CEE FISH HUB. HOPI CEE FISH HUB zajistí, že každý Voucher 1+1 bude označen jedinečným QR kódem. Vzor Voucheru 1+1 je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Další podmínky týkající se vystavování Voucherů 1+1 stanoví HOPI CEE FISH HUB. Partnerovi bude umožněno zanést jedinečné kódy z Voucherů 1+1 předložených zákazníky Restaurace do systému na Webu MD.
 • HOPI CEE FISH HUB poskytne partnerovi 2 balení (2x10ks, cca 0,7kg) holandských matjesů zdarma pro účely nabídky ochutnávky zdarma pro jejich zákazníky v období mezi květnem a 16. červnem 2024.

 

 1. Povinnosti Partnera
 • Partner je povinen zajistit, že v Restauraci bude během MD1 nabízen a podáván alespoň jeden pokrm připravený z holandských Matjesů od jednoho ze spolupracujících velkoobchodů, kterého zvolil při registraci na MD1.
 • Partner je povinen nabídnout zákazníkům v období 1 měsíc před začátkem konání MD1 ochutnávku zdarma a tím pomoci zvýšení zájmu a propagace holandských matjesů. K tomuto účelu dostane Partner 2 balení zdarma, viz 5.2.
 • Partner je povinen, nejdříve však 3 dny od data podpisu této smlouvy a dodání starter packu, MD1 propagovat pomocí reklamních předmětů obsažených v marketingovém starter packu, tj.:
 1. v období od 27. května do 16. června 2024 mít na vhodných místech a především na toaletách umístěné plakáty MD1 vel A3 a A1
 2. v období od 27. května do 16. června 2024 mít na vhodném místě na dveřích hlavního vstupu do Restaurace umístěnou nálepku MD1,
 • Partner je povinen MD1 propagovat svými příspěvky na sociálních sítích, pokud na nich má svůj profil. Partner je povinen v období od 27. května do 16. června 2024 zveřejnit min. 3 příspěvky na svém profilu v sociální síti Facebook a min. 3 příspěvky na svém profilu v sociální sítí Instagram (celkem min. 6 příspěvků). Příspěvky podle tohoto odstavce musí být umístěny v tzv. feed části profilu (tj. nikoliv v tzv. stories části profilu). Každý příspěvek musí obsahovat pozvánku do Restaurace na matjesy a výzvu k vygenerování Voucheru 1+1, včetně odkazu na Web MD1. Příspěvky na profilu v sociální síti Facebook musí dále obsahovat označení facebookové stránky https://www.facebook.com/hopifishub@hopifishhub a příspěvky v síti https://instagram.com/hopifishhub označení @hopifishhub musí obsahovat označení profilu  hashtagem #matjesdays. Vhodné provedení jednotlivých příspěvků navrhne dle svého volného uvážení Partner.
 • Partner je povinen v Restauraci neomezeně přijímat zákazníky předložené Vouchery 1+1.
 • Partner je povinen zajistit, že Restaurace bude během MD1 přijímat dodávky holandských matjesů a připravovat pokrmy z matjesů dodaných velkoobchodem, který si Partner vybral při registraci Restaurace k účastni na MD1.
 • V případě, že Partner opakovaně nebo závažně porušuje své povinnosti podle tohoto článku a takové porušení ani po výzvě ze strany HOPI CEE FISH HUB bez zbytečného odkladu neodstraní, je HOPI CEE FISH HUB oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Partner není bez souhlasu HOPI CEE FISH HUB oprávněn postoupit tuto Smlouvu ani právo vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu.

 • Partnerovi vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč, pokud dojde ze strany HOPI CEE FISH HUB k porušení Smlouvy v odst. 3, 4.1, 4.2 a 4.5, a to za každé jednotlivé porušení, přičemž zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je pak splatná do sedmi dnů od Partnerem doručené výzvy k uhrazení smluvní pokuty HOPI CEE FISH HUB.
 • Plnění poskytovaná společností HOPI CEE FISH HUB podle této Smlouvy nejsou výhradní; HOPI CEE FISH HUB je tatáž případně obdobná plnění oprávněna poskytovat jakékoliv třetí osobě, včetně konkurentů Partnera.
 • Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 • Každá Smluvní strana nese své náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy.
 • Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se právními předpisy České republiky. Spor z této Smlouvy rozhodne věcně a místně příslušný soud.
 • Tato Smlouva je účinná od okamžiku provedení úhrady poplatku za účast Restaurace na MD1.
 • Tato Smlouva byla uzavřena na dálku, prostřednictvím Webu MD. Případné změny a doplnění této Smlouvy si Smluvní strany sjednají a uzavřou písemně.