Chci voucher 1+1
Skip to content

FAQ

Kde se festival pořádá?
Matjes Days se pořádají v restauracích a v hospodách v Praze a blízkém okolí. V dalších vlnách budeme přidávat první vlaštovky i z dalších měst.

Where is the festival held?
Matjes Days are held in restaurants and pubs in and around Prague. In the next ‚waves‘, we will gradually be adding other towns in Czech Republic.

Kdy se festival koná?
Festival se koná od 14. – 16. června 2024, ale mnoho z restaurací mají nabídku 1+1 celý týden, tj již od pondělí, 10. – 16. června 2024.

When does the festival take place?
The festival takes place from 14-16 June 2024, but many of the restaurants have a 1+1 offer for the whole week, i.e. already from Monday 10-16 June 2024.

Jaké jsou k dispozici vouchery a jak fungují?

  • 1+1 porce zdarma. Pozor: 2 hosté = 1 voucher! Pokud má restaurace tuto nabídku, pak při ukázání voucheru dostane jeden host 1 porci matjes, za kterou je potřeba zaplatit a druhý host 1 porci matjes zdarma. Některé restaurace mají na výběr více příprav, můžete proto vyzkoušet více chutí. Pokud je rozdíl v ceně, zdarma dostanete tu levnější.
  • 1+1 pivo zdarma. Pozor: 1 host = 1 voucher, 2 hosté = 2 vouchery! Pokud má restaurace tuto nabídku, pak při ukázání voucheru dostane 1 host 1 porci matjes, za kterou zaplatí a k tomu 1 pivo zdarma.

 

What vouchers are available and how do they work?

  • • 1+1 portion free. 2 guests = 1 voucher! If the restaurant has this offer, then upon showing the voucher, one guest will receive 1 portion of matjes, for which you need to pay, and the other guest will receive 1 portion of matjes for free. Some restaurants have more preparations to choose from, so you can try more flavors. If there is a price difference, you will get the cheaper one free.
    • 1+1 free beer. 1 guest = 1 voucher, 2 guests = 2 vouchers! If the restaurant has this offer, then upon showing the voucher, 1 guest will receive 1 portion of matjes, for which they pay, and 1 beer for free. The size of the beer is up to the restaurant.

 

Lze si v každé restauraci vybrat jestli chci matjes nebo pivo zdarma?
Ne, typ nabídky (matjes nebo pivo zdarma) si určuje každá restaurace sama. Než si stáhnete voucher, ujistěte se, že to co chcete získat zdarma je to co daná restaurace nabízí.

Can I choose whether I want matjes or beer for free in every restaurant?
No, the type of offer (matjes or free beer) is determined by each restaurant. Before you download the voucher, make sure that what you want to get for free is what the restaurant offers.

Jak provést rezervaci / stáhnout 1+1 voucher?
Jednoduše si na stránkách https://matjesdays.cz/seznam-restauraci/ vyberete restauraci a po vyplnění základních údajů si stáhnete 1+1 voucher. Údaje, které musíte zadat jsou: datum návštěvy, čas, počet osob, vaše jméno a kontaktní údaje. Následně vám na vámi zadanou email přijde voucher/s se všemi údaji.

How to make a reservation / download a 1+1 voucher?
You simply choose a restaurant on the website https://matjesdays.cz/seznam-restauraci/ and after filling in the basic information, download the 1+1 voucher.
The data you must enter are: date of visit, time, number of people, your name and contact details. Finally, you will receive a voucher/s with all the details on the email you entered.

Lze výběr restaurací filtrovat?
Ano, filtrovat lze dle lokality, kategorie podniku a typu nabídky (buď 1+1 matjes zdarma, nebo 1+1 pivo zdarma)

Can the selected restaurant be filtered?
Yes, you can filter by name, location, business category and type of offer (either 1+1 free matjes or 1+1 free beer)

Znamená stažení voucheru automatickou rezervaci?
Jedná se o nepotvrzenou rezervaci. Stažením voucheru dáváte restauraci vědět v který den a hodinu přijdete a kolik vás bude. Nicméně rozhodně doporučujeme rezervaci potvrdit s restaurací. Všechny kontaktní údaje najdete na našich stránkách. Vaše místo bude garantováno pouze na 15min od nepotvrzené rezervace. Pokud bude mít restaurace jiné hosty, může se stát, že po 15 minutách váš stůl obsadí.

Does downloading the voucher mean an automatic booking?
This is an unconfirmed reservation. By downloading the voucher, you let the restaurant know what day and time you will come and how many of you will be there. However, we definitely recommend confirming the reservation with the restaurant. All contact details can be found on our website. Your place will only be guaranteed for 15 minutes from this unconfirmed reservation. If the restaurant has other guest they need to seat and you you are not there, they may give away your table. So be on time or call the restaurant that you are running late.

Kolik stojí stažení 1+1 voucheru?
Stažení voucheru je zdarma. I přesto, že je zdarma, prosíme abyste svou předběžnou rezervaci dodrželi a nenechávali restauraci, aby vám držela místo, když víte, že nepřijdete. V takovém případě prosím restauraci kontaktujte. Buďme k sobě ohleduplní.

How much does it cost to download a 1+1 voucher?
Voucher download is free. Even though it’s free, we ask that you keep your advance reservation and don’t let the restaurant hold your seat invain. If you re not coming, please contact the restaurant. Let’s be considerate to each other.

Lze stáhnout voucher v den návštěvy nebo na místě?
Ano, voucher jde stáhnout kdykoliv, i na místě. Pokud jste již na místě, nebo ji stahujete s malou časovou rezervou, ujistěte se nejdřív, že má restaurace pro vás volnou kapacitu.

Can the voucher be downloaded on the day of the visit or on the spot?
Yes, the voucher can be downloaded at any time, even on the spot. If you are already there or are about to go there, please ensure first that the restaurant has free table capacity for you before you download the voucher.

Proč jsem neobdržel/a voucher?
Ujistěte se, že jste během stahování voucheru uvedli správnou e-mailovou adresu – to je nejčastější důvod, proč neobdržíte email s voucherem.
Pokud jste zadali správnou e-mailovou adresu a neobdrželi jste e-mail s voucherem, zkontrolujte prosím složku Spam nebo jiné složky ve vaší e-mailové schránce.

Why didn’t I receive the voucher?
When you first download the voucher there is a link, which come up upon completing the process and which you can use to download it straightaway.
If you haven’t done that, than first ensure that you entered the correct email address when downloading the voucher – this is the most common reason why you do not receive an email with the voucher.
If you have entered the correct email address and have not received the voucher email, please check your spam / junk folder.

Jak změním / zruším svou rezervaci?
Pokud víte, že nemůžete v zarezervaný den nebo čas přijít, buďte prosím ohleduplní a kontaktujte restauraci. Všechny kontaktní údaje najdete na našich stránkách a na stáhnutém voucheru je jejich telefonní číslo pro případ, že budete mít zpoždění. Jelikož se jedná o voucher zdarma, rezervaci nejde zrušit ani upravit na stránkách MatjesDays.cz

How do I change / cancel my reservation?
If you know that you cannot come on the day or time booked, please be considerate and contact the restaurant. You can find all the contact details on our website and there is their phone number on the downloaded voucher in case you are running late. As this is a free voucher, the reservation cannot be canceled or modified on the MatjesDays.cz website

Je nutná dochvilnost a co se stane, když se zpozdím?
Buďte prosím dochvilní :). Vaše místo bude garantováno pouze na 15min od nepotvrzené rezervace. Pokud bude mít restaurace jiné hosty, může se stát, že po 15 minutách váš stůl obsadí. Na vašem voucheru je zobrazeno telefonní číslo restaurace. V případě většího zpoždění, prosím volejte – neposílejte email. Restaurace se věnuje hostům a často emaily přes den nesleduje!

Is punctuality required and what happens if I am late?
Please be on time :). Your place will only be guaranteed for 15 minutes from an unconfirmed reservation. If you have other guests in the restaurant, it may happen that your table will be given away after 15 minutes. The phone number of the restaurant is displayed on your voucher. In case of a longer delay, please call – do not send an email. The restaurant is dedicated to its guests and often does not check emails during the day!

Mohu rezervovat stůl pro 1 osobu?
V případě, že jste zvolili podnik s nabídkou 1+1 pivo zdarma pak je to ušité přesně na vás. 1 host = 1 voucher, kdy dostanete 1x porce matjes (zaplatit) + 1 pivo zdarma.
V případě podniku 1+1 matjes zdarma –  Tento druh voucheru je většinou využíván minimálně 2 a více hosty. Nicméně, pokud jste jenom jeden host, pak očekávejte, že dostanete 1 porci matjes zdarma a druhou zaplatíte. Restaurace očekává 2 hosty, proto doporučujeme do poznámek zmínit, že jste jenom jeden host, a nabídky 1+1 zdarma využijete sám/sama.

Can I reserve a table for 1 person?
If you have chosen a restaurant with a 1+1 free beer offer, then it is tailor-made for you. 1 host = 1 voucher, – you will get 1x portion of matjes (which you pay) + 1 free beer.
If your choser restaurant offeres 1+1 free matjes – This type of voucher is usually used by at least 2 or more guests. However, if you are only one guest, expect to get 1 serving of matjes for free and pay for the other. The restaurant expects 2 guests, so we recommend mentioning in the note when downloading the voucher, that you are only one guest but you will still take the 1+1 free by yourself.

Musím v restauraci / pubu předložit svůj voucher?
Ano. Abyste dostali nabídku „+ 1 zdarma“, musíte mít váš voucher u sebe. Váš voucher obsahuje unikátní QR kod, který musí načíst zaměstnanec v daném podniku, aby mohl být uplatněn. Voucher je možné mít v papírové nebo elektronické verzi.

Do I have to present my voucher at the restaurant / pub?
Yes. You must have your voucher with you to receive the ‚+ 1 free‘ offer. Your voucher contains a unique QR code that must be scanned by an employee in the given business in order to be redeemed. It is possible to have the voucher in a paper or electronic version.